Γιατί μας αφορά όλους η Ηλεκτρονική Υγεία (e-health); Why eHealth concerns us all?


Για τους περισσότερους κατοίκους της χώρας που έρχονται τακτικά ή έκτακτα σε επαφή με το δημόσιο ή το ιδιωτικό σύστημα υγείας, η συζήτηση για την ηλεκτρονική υγεία μάλλον τους φαίνεται ως αστείο επιστημονικής φαντασίας ή στη χειρότερη περίπτωση ως κοροϊδία, και δεν έχουν άδικο.

Δεν έχουν βέβαια άδικο, άν αναλογιστούμε ότι ο μέσος χρόνος αναμονής για ραντεβού με γιατρό ειδικότητας αλλά και παθολόγο στο ΙΚΑ ξεπερνά τον μήνα, ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις δεν κλείνονται, στα ογκολογικά νοσοκομεία η αναμονή ξεπερνά τον ενάμισυ μήνα, η αναμονή για ακτινοθεραπεία, άν βέβαια λειτουργεί ο γραμμικός επιταχυντής του δημόσιου νοσοκομείου, ξεπερνά τους δυόμισυ μήνες, σε γενικά περιφερειακά νοσοκομεία δεν γίνονται ακτινογραφίες γιατί υπάρχει έλλειψη ακτινογραφικών φιλμ ή δεν αντιμετωπίζονται εμφράγματα λόγω έλλειψης υλικών, και άλλα πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες άν χρειασθεί  να προσφύγουν στο δημόσιο  σύστημα υγείας.

Εχουμε όμως σαφή αντίληψη  για το τί είναι η Ηλεκτρονική ή Ψηψιακή Υγεία (eHealth)? Oι περισσότεροι μπορεί   να έχουν ακούσει τον όρο αλλά δεν γωρίζουν τί είναι και τι προσφέρει η Ηλεκτορνική Υγεία.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη πύλη της Ε.Ε . για την υγεία διευκρινίζει τα εξής για την ηλεκτρονική υγεία:

 Ο όρος «ηλεκτρονική υγεία» (eHealth) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων βασισμένων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που στοχεύουν στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής.

 Η ηλεκτρονική υγεία περιλαμβάνει  

 • τη συνεργασία μεταξύ ασθενών και φορέων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών,
 • την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων και την επικοινωνία μεταξύ ασθενών ή απασχολουμένων στον τομέα της υγείας·
 • δίκτυα πληροφοριών για την υγεία, ηλεκτρονικά μητρώα υγείας, υπηρεσίες τηλεϊατρικής και ατομικά ενδυτά και φορητά επικοινωνούντα συστήματα για την παρακολούθηση και στήριξη των ασθενών.


Τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας παρέχουν, για παράδειγμα, πρόσβαση σε πληροφορίες για την υγεία που μπορούν να σώσουν ζωές, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της ολοένα μεγαλύτερης διασυνοριακής κυκλοφορίας πολιτών και ασθενών. Η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην παρεχόμενη περίθαλψη καθώς και την ποιότητά της. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη συστημάτων υγείας προσανατολισμένων στον πολίτη και στην εν γένει αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του τομέα της υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού χώρου ηλεκτρονικής υγείας», συντονίζοντας δράσεις και διευκολύνοντας τη συνέργεια μεταξύ συναφών πολιτικών και ενδιαφερομένων φορέων με στόχο την εξεύρεση καλύτερων λύσεων, την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς και τη διάδοση ορθών πρακτικών. Ειδικότεροι στόχοι της είναι η δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών μητρώων υγείας με τη στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και της τυποποίησης· η ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία μεταξύ φορέων περίθαλψης, ώστε να υπάρχει συντονισμός των δράσεων σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια υγεία· η παροχή υπηρεσιών υγείας σε απευθείας σύνδεση, όπως πληροφοριών για μια υγιεινή ζωή και πρόληψη των ασθενειών· και, τέλος, η ανάπτυξη συστημάτων τηλεσυμβουλευτικής (teleconsultation), ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescribing), ηλεκτρονικής παραπομπής (eReferral) και ηλεκτρονικής επιστροφής των ιατρικών εξόδων. Για να στεφθεί από επιτυχία το εγχείρημα αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πολιτών, των ασθενών και των απασχολουμένων στον τομέα της υγείας και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην υλοποίηση των σχετικών σχεδίων και στρατηγικών. 

 Η Ηλεκτρονική Υγεία (e-health), σε καμμία περίπτωση όμως δεν είναι η πανάκεια που θα λύσει όλα τα  χρονίζοντα προβλήματα του Ε.Σ.Υ. δηλ. υποδομές, στελέχωση, οργάνωση και πόρους, όπως εσφαλμένα μπορεί να παρουσιάζεται ή να νομίζεται, αλλά θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων λειτουργίας του συστήματος. Δεν θα αναφερθώ εδώ στην έλλειψη μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων και την υιοθέτηση ERP πλατφόρμας για  παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων μιας μονάδας υγείας, ή και όλων των μονάδων υγείας μιας περιφέρειας, διότι άν τα είχαμε δεν θα ήταν στο σημερινό χάλι τα οικονομικά της υγείας.

Η Ηλεκτρονική Υγεία (e-health) μπορεί όμως να προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στους εξής τομείς, σύμφωνα με τις πολιτικές ehealth της Ε. Ε. και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο τομέα αυτό:

 • Γρήγορη, έγκυρη, γενική και εξειδικευμένη, προσβάσιμη ιατρική πληροφόρηση για όλους.
 • Πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική διάγνωση & θεραπεία των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών
 • Ασθενοκεντρική διαχείριση ασθενειών
 • Εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη
 • Ποιότητα και συνέχεια της ιατρικής περίθαλψης
 • Ασφάλεια των ασθενών
 • Διευκόλυνση της διασυνοριακής περίθαλψης των ασθενών                                             

Η ηλεκτρονική υγεία (ehealth) δεν αφορά απλές τεχνολογικές και διαδικαστικές λύσεις στα διάφορα θέματα υγείας, αλλά υποστηρικτικές εφαρμογές που καλούνται να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο, ως αντικείμενο και αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο της ασθενοκεντρικής παροχής υπηρεσιών υγείας που αποτελεί και πολιτική της Ε.Ε., η ηθική χρήση της ηλεκτρονικής υγείας (e-health) είναι βασική προϋπόθεση και οι Ευρωπαϊκές οργανώσεις ασθενών την έχουν θέσει στο επίκεντρο των επιδιώξεων τους.

Οι Ευρωπαίοι (βέβαια κοι οι Ελληνες) ασθενείς, μέσω των Ευρωπαϊκών οργανώσεων τους, συμμετέχουν στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και επιδιώκουν ώστε οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας να είναι ασθενοκεντρικές, δηλ.

 • να έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση του ασθενούς
 • να μην επιτρέπουν οποιουδήποτε είδους διακρίσεις και αποκλεισμούς δηλ. να εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες υγείας
 • να συμβάλλουν στην ολιστική προσέγγιση της ιατρικής περίθαλψης
 • να διευκολύνουν τον ΔΙΑΛΟΓΟ και την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ πρός τους επαγγελματίες υγείας, των ασθενών και των φροντιστών
 • να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των των ασθενών, των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, των επαγγελματιών υγείας για κατάρτιση και επάρκεια σε θέματα και δεξιότητες χρήσης γνώσεων υγείας, ηλεκτρονικής υγείας και επάρκειας ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Θα ήθελα να ρωτήσω τους αναγνώστες του ιστολογίου και ιδιαίτερα τις οργανώσεις ασθενών, άν έχουν κάτι ακούσει κάτι για την ηλεκτρονική υγεία, άν γνωρίζουν τι αφορά, πότε και γιατί θα εφαρμοσθεί στη χώρα μας, τί είναι το ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς και τι προσφέρει στον ασθενή ή τον πολίτη, τι είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η τηλεϊατρική, η ηλεκτρονική ιατρική επίσκεψη, η αναζήτηση πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο, πού και πώς γίνεται, πως μπορούμε να γνωρίζουμε ποιές ιστοσελίδες προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση, κ.ά.

Υπάρχει όμως μια δυνατότητα να ακουσθούν οι απόψεις των πολιτών, των χρηστών των υπηρεσιών υγείας και βέβαια των  οργανώσεών τους, είτε οργανώσεων ασθενών ή οργανώσεων πολιτών, στις διαβουλεύσεις που γίνονται στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Θα σας αναφέρω δύο που γίνονται αυτή την εβδομάδα:

1.    Αύριο Τρίτη 22 Ιουνίου2ο Ετήσιο Συνέδριο DIGITAL HEALTH CARE– «Κρίσιμες αποφάσεις, καθοριστικές ενέργειες στην Ψηφιακή Υγεία»-09.00π.μ.-4.00μ.μ.- Συνεδριακό Κέντρο «Εθνικής Ασφαλιστικής» – ελεύθερη είσοδος

Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» Α.Ε και του HL7 Hellas σε μία καθοριστική χρονική συγκυρία για την ουσιαστική αξιοποίηση των συστημάτων Πληροφορικής που έχουν εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας από το Γ! ΚΠΣ.  

Παράλληλα θα επιχειρηθεί μία αξιόπιστη καταγραφή προτάσεων και ιδεών για τον χώρο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.  Η κατάσταση στα Συστήματα Πληροφορικής που έχουν εγκατασταθεί σε σημαντικό αριθμό Νοσοκομείων δεν χαρακτηρίζεται από υπηρεσιακή ετοιμότητα. Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των αρχικών προδιαγραφών και του σημερινού επιπέδου λειτουργικής ετοιμότητας δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αισιοδοξεί για άμεση και παραγωγική λειτουργία μεγάλου μέρους των Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων στα Νοσοκομεία.  

Στο 2ο Συνέδριο Digital Ηealth Care σημαντικοί Ομιλητές θα καταγράψουν τα σημεία εκείνα που εκτιμάται ότι χρειάζονται άμεσης αντιμετώπισης και προσοχής προκειμένου να αποκτήσουν λειτουργική επάρκεια επενδύσεις πληροφορικής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της Πληροφορικής στην Υγεία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα ήταν χρήσιμο να παρευρεθούν πέραν των επαγγελματικά ενδιαφερομένων και οι πολίτες, οι απλοί χρήστες των υπηρεσιών υγείας, οι ασθενείς και οργανώσεις ασθενών για λογαριασμό των οποίων σχεδιάζονται και θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα νέα και θαυμαστά… Θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν από πρώτο χέρι τι σχεδιάζεται, να θέσουν ερωτήσεις, να μιλήσουν με ειδικούς ιατρικής πληροφορικής, και τέλος να σχηματίσουν άποψη για το πόσο τα σχεδιαζόμενα εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, να ζητήσουν την συμμετοχή τους στις ομάδες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

2.      Πέμπτη 24 Ιουνίου«Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα» –  εναρκτήρια Ιδρυτική συνεδρίαση –  έναρξη 14.00μ.μ. – Ιντερκοντινένταλ – ελεύθερη είσοδος

Το Φόρουμ για την “Ψηφιακή Ελλάδα 2020 είναι  υπό την αιγίδα των Υπουργείων: Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων   Οικονομικών   Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

To φόρουμ  “Ψηφιακή Ελλάδα 2020” έχει κυρίως  ψηφιακή  υπόσταση – Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης και παραγωγής προτάσεων πολιτικής για τις ΤΠΕ και την εφαρμογή τους σε κρίσιμους τομείς που θα χαρακτηρίζουν την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020 – Ένας μηχανισμός για την  αναπτυξιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ  που θα λειτουργεί μέσα από ανοικτές συναντήσεις που οργανώνονται  από τους συμμετέχοντες της κάθε ομάδας.

Υλοποιούμε μια οριζόντια δράση η οποία βασίζεται στη συμμετοχή ενεργών πολιτών από τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση – έρευνα και  την δημόσια διοίκηση

Στόχος : Σκοπός του Φόρουμ είναι  η αξιοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και διαμόρφωση  προτάσεων πολιτικής  προς κάθε ενδιαφερόμενο. Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020 θα οραματίζεται σε διαρκή βάση και με δυναμικό τρόπο το ψηφιακό μέλλον της χώρας, προσπαθώντας να φέρει κοντά όλους εκείνους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, συμμετέχουν και δημιουργούν σε αυτό, παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο. Οι ενεργοί πολίτες, μαζί τους ανθρώπους της έρευνας και της τεχνολογίας, τις επιχειρήσεις του χώρου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχουν ως στόχο να καταθέτουν προτάσεις που να συμβάλλουν στο ψηφιακό μέλλον της χώρας.

Στο Φόρουμ έχουν δημιουργηθεί  τέσσερις ομάδες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. (Κοινωνία – Καθημερινότητα, Oικονομία – Ανάπτυξη, Δημόσια Διοίκηση – Διακυβέρνηση, Καινοτομία – Έρευνα , Παιδεία – Πολιτισμός

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να σχολιάσετε τα θέματα που θίγω στην ανωτέρω ανάρτηση ώστε να αποτελέσει μια πρώτη βάση ευρύτερης συζήτησης μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, των ασθενών και των οργανώσεων τους σχετικά με το τι σημαίνει γι αυτούς η ηλεκτρονική υγεία, και πως μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών των υπηρεσιών υγείας από το δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας.

Παραθέτω μερικά κείμενα σχετικά με την βιοηθική και την ηλεκτρονική υγεία:

1.  Ηλεκτρονική (eHealth) και βιοηθικά ζητήματα – Χριστίνα Σπυράκη

2. Ethical Guidelines for Use of Electronic Mail Between Patients and Physicians- 2003. The American Journal of Bioethics 3(3):W43-W47

3.  The Hellenic National Bioethics Commission– EGE –Τhe European Group on Ethics in Science & New Technologies  to the European Commission – Newsletter «Ethically Speaking»: Issue Nr. 13

Μπορείτε να διαβάσετε για το έργο και τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής  Βιοηθικής εδώ. Για την τελευταία της γνώμη «Η συναίνεση στη σχέση ασθενούς γιατρού» θα υπάρξει ξεχωριστή ανάρτηση.

Share

Advertisements
Comments
5 Σχόλια to “Γιατί μας αφορά όλους η Ηλεκτρονική Υγεία (e-health); Why eHealth concerns us all?”
 1. Ο/Η beawarefm λέει:

  «Θα ήθελα να ρωτήσω τους αναγνώστες του ιστολογίου και ιδιαίτερα τις οργανώσεις ασθενών, άν έχουν κάτι ακούσει κάτι για την ηλεκτρονική υγεία, άν γνωρίζουν τι αφορά, πότε και γιατί θα εφαρμοσθεί στη χώρα μας, τί είναι το ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς και τι προσφέρει στον ασθενή ή τον πολίτη, τι είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η τηλεϊατρική, η ηλεκτρονική ιατρική επίσκεψη, η αναζήτηση πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο, πού και πώς γίνεται, πως μπορούμε να γνωρίζουμε ποιές ιστοσελίδες προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση, κ.ά.»

  Οπως ειπε ο ehealthgr δεν υπάρχει κάποιο εθνικό σχέδιο ενημέρωσης και αποδοχής – διείσδυσης της Ηλεκτρονικής Υγείας στους πολίτες.Επομενως δυστυχως εξαρτάται απο την διάθεση και την κινητοποιηση του καθενός ξεχωριστα.Προσωπικα αφιερωνω χρονο στην ενημερωση μου η μαλλον στην μελετη(ας μην κοιταμε μονο τιτλους και παραθυρα),εχω τη συνηθεια να μελετω σε βαθος και να ψαχνω οποιο θεμα με ενδιαφερει και μπορει να παραγει αξια και οφελη.Μια ενασχόληση για την οποια οπως ειπες (#ygeia20 #epatientGR σύμφωνα με διοργανωτή & εκπρόσωπο Πληρ. ΥΠΕ, δεν νομίζουν ότι οι ασθενείς και οι οργανώσεις τους ασχολούνται “με αυτά τα θέματα”…!! ” δηλ. θέματα ψηφιακής υγείας” )πολλοι επαγγελματιες οχι μονο αδιαφορουν αλλα επικρινουν κιολας!Το ιδιο ισχυει για επαγγελματιες υγειας.Προκειται για μια αχρηστη νοοτροπια ,το να περιοριζουμε τον ρολο των ασθενων και των πολιτων εμποδιζει τη προοδο,την εξελιξη και φυσικα τα οφελη στην υγεια.

  Απο την αλλη πρεπει ολοι μας να καταλαβουμε οτι εχουμε ευθυνη στην εκπαιδευση μας!Η κοινωνια μας χρειαζεται να εξοικειωθει σε εννοιες και κουλτουρες που αγνοει,την ιδια στιγμη που σε αλλες χωρες ειναι διαδεδομενες.Digital και health litercay:δεν ειναι ψιλα γραμματα!

  «o τρόπος και τα μέσα αναζήτησης της πληροφορίας αλλάζουν συνεχώς, και αυτά που ίσχυαν πρίν π.χ. πέντε χρόνια δεν ισχύουν σήμερα.»

  Ακομα μια πραγματικοτητα για την οποια υπαρχει ειτε αγνοια(επειδη δεν χρησιμοποιουνται ευρεως τα καταλληλα μεσα)ειτε αρνηση.Αρνηση για νεα δεδομενα:αναρωτιεμαι ποιοι ειναι οι λογοι…

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η ehealthgr λέει:

  – «η ηθική χρήση της ηλεκτρονικής υγείας (e-health)»
  – «Ηλεκτρονική (eHealth) και βιοηθικά ζητήματα»

  Tα συγκεκριμένα link έχουν πρόβλημα Καίτη.

  «Η Ηλεκτρονική Υγεία (e-health), σε καμμία περίπτωση όμως δεν είναι η πανάκεια που θα λύσει όλα τα  χρονίζοντα προβλήματα του Ε.Σ.Υ. δηλ. υποδομές, στελέχωση, οργάνωση και πόρους, όπως εσφαλμένα μπορεί να παρουσιάζεται ή να νομίζεται»

  Καίτη εδώ διαφωνώ. Θεωρώ πως ούτε παρουσιάζεται ούτε νομίζεται. Αντιθέτως απουσιάζει ουσιαστικά, συστηματικά (βάλε εσύ ποια λέξη προτιμάς) από όλες τις συζητήσεις. Τα έργα τρενάρονται ή υπο-υλοποιούνται. Τα τμήματα πληροφορικής είναι υποστελεχωμένα και υποτιμημένα. Δεν έχει υπάρξει καμία σοβαρή συζήτηση για τι προσωπικό χρειάζεται για την υποστήριξη όλων αυτών των εφαρμογών. Εδώ θα συμφωνήσω πως η υλοποίηση δεν γίνεται με απλές τεχνολογικές λύσεις. Συμφωνώ γιατί για την επιτυχία της Ηλεκτρονική Υγεία χρειάζεται υποστήριξη και προσωπικό.

  «Θα ήθελα να ρωτήσω τους αναγνώστες του ιστολογίου και ιδιαίτερα τις οργανώσεις ασθενών,»

  Οι οργανώσεις των ασθενών απουσιάζουν επιδεικτικά από αυτά τα θέματα (δεν έχουν ούτε καν «ηλεκτρονικές ταμπέλες» οι περισσότερες). Τα γνωρίζεις πολύ καλύτερα η ίδια.

  «Υπάρχει όμως μια δυνατότητα να ακουσθούν οι απόψεις των πολιτών, των χρηστών των υπηρεσιών υγείας και βέβαια των  οργανώσεών τους, είτε οργανώσεων ασθενών ή οργανώσεων πολιτών, στις διαβουλεύσεις που γίνονται στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.»

  Μεγάλο θέμα το tech illiteracy. Περιμένω από τους οργανωμένους να ανταποκριθούν και σε προσωπικό επίπεδο. Ηλεκτρονική Υγεία χωρίς εθνικό σχέδιο καλλιέργειας τεχνολογικής κουλτούρας θα αποτύχει. Τεράστιο θέμα ο λειτουργικός αναλφαβητισμός τον οποίο και σκοπεύω να θίξω (σε ευχαριστώ για την αφορμή ^_^).

  Για μένα μια βασική ερώτηση είναι «Τι είναι το ehealth για τον καθένα μας? (debate)»
  http://blog.e-healthgr.com/what-is-ehealth-for-you/

  «άν έχουν κάτι ακούσει κάτι για την ηλεκτρονική υγεία, άν γνωρίζουν τι αφορά, πότε και γιατί θα εφαρμοσθεί στη χώρα μας, τί είναι το ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς και τι προσφέρει στον ασθενή ή τον πολίτη, τι είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η τηλεϊατρική, η ηλεκτρονική ιατρική επίσκεψη, η αναζήτηση πληροφοριών υγείας στο διαδίκτυο, πού και πώς γίνεται, πως μπορούμε να γνωρίζουμε ποιές ιστοσελίδες προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση»

  Αμφιβάλω αν έχουν ακούσει. Δεν υπάρχει κάποιο εθνικό σχέδιο ενημέρωσης και αποδοχής – διείσδυσης της Ηλεκτρονικής Υγείας στους πολίτες. Για αυτό είμαστε εδώ όμως. Ότι μπορούμε κάνουμε. Και προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η epatientgr λέει:

   Ηλεκτρονική Υγεία χωρίς εθνικό σχέδιο καλλιέργειας τεχνολογικής κουλτούρας θα αποτύχει. Συμφωνώ και επαυξάνω προσθέτοντας ότι χρειάζεται να συνοδεύεται από health literacy. Στη πράξη έχει αποδειχθεί ότι οι βασικοί εμπλεκόμενοι δηλ. οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς υστερούν και στα δύο. Ναί, καλά διαβάσατε οι επαγγελματίες υγείας: πολλοί δεν ανοίγουν ένα βίβλιο, ένα επαγγελματικό περιοδικό, το ιντερνέτ για να ενημερωθούν για τις ταχύτατες αλλαγές που συμβαίνουν στον τομέα τους ή σε άλλους σχετικούς τομείς. Πολλοί επαγγελματίες υγείας αρκούνται μόνον στην ενημέρωση των ιατρικών επισκεπτών, στα φυλλάδια εταιρειών της βιομηχανίας υγείας, και στη παρακολούθηση μερικών παρουσιάσεων σε συνέδρια. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατευθύνουν τους ασθενείς τους (όσους το επιθυμούν) στις κατάλληλες πηγές ενημέρωσης για την υγεία τους.

   Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι το digital & health literacy αφορά όλους, κυρίως διότι ό τρόπος και τα μέσα αναζήτησης της πληροφορίας αλλάζουν συνεχώς, και αυτά που ίσχυαν πρίν π.χ. πέντε χρόνια δεν ισχύουν σήμερα.

   Μου αρέσει!

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] Στο πλαίσιο της ασθενοκεντρικής παροχής υπηρεσιών υγείας που αποτελεί και πολιτική της Ε.Ε., η ηθική χρήση της ηλεκτρονικής υγείας (e-health) είναι βασική προϋπόθεση και οι Ευρωπαϊκές οργανώσεις ασθενών την έχουν θέσει στο επίκεντρο των επιδιώξεων τους.(πηγή:πατήστε εδώ) […]

  Μου αρέσει!

 2. […] Καίτη έγραψε ένα άρθρο “Γιατί μας αφορά όλους η Ηλεκτρονική Υγεία (e-health);“. Θα αναδημοσιεύσω μερικά αποσπάσματα και θα […]

  Μου αρέσει!Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: