18 Aπριλίου 2011: Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών-Αpril 18, 2011: European Patient Rights Day


Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών, γιορτάζεται στις 18 Απριλίου σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας εδώ και πέντε χρόνια.

 Η Ιταλική οργάνωση ενεργών πολιτών Active Citizenship Network (ACN) το 2002 μαζί με μια ομάδα Ευρωπαϊκών οργανώσεων πολιτών κατήρτισαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών. Η Χάρτα ορίζει τα 14 δικαιώματα των ασθενών, πού όλα μαζί στοχεύουν στην εξασφάλιση «υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων» (άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών  που προσφέρονται από τα διάφορα Ευρωπαϊκά εθνικά συστήματα υγείας.

Τα 14 δικαιώματα αποτελούν την βάση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να είναι σεβαστά σε κάθε χώρα. Σχετίζονται με υποχρεώσεις και υπευθυνότητες που θα πρέπει να αναλάβουν οι πολίτες αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών εφαρμόζεται σε όλα τα άτομα, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι διαφορές όπως η ηλικία, το φύλο, η θρησκεία, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, κ.ά. δύνανται να επηρεάσουν τις ατομικές ανάγκες υπηρεσιών υγείας (δές το πλήρες αγγλικό κείμενο εδώ).

Η Χάρτα στηρίζεται στα τρία δικαιώματα  των ενεργών πολιτών,

  • Δικαίωμα υλοποίησης δράσεων γενικού ενδιαφέροντος (Right to perform general interest activities) 
  • Δικαίωμα υλοποίησης δράσεων προάσπισης δικαιωμάτων (Right to perform advocacy activities)
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε διαμόρφωση πολιτικών στο τομέα υγείας (Right to participate in policy-making in the area of health).

που επιτρέπουν στους Ευρωπαίους πολίτες και οργανώσεις πολιτών να προωθήσουν και διακριβώσουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών και συνεπώς αποτελούν την αναγκαία συνθήκη της ύπαρξης της Χάρτας. Η έμπρακτη εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών θα είναι αποτελεσματική μόνον με τη συνεργασία και τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων στην υγεία.

Για το λόγο αυτό η ΑCN το 2007, μαζί με πολίτες και οργανώσεις πολιτών από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, άρχισε να προβάλλει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών με μια ετήσια εκδήλωση στις 18 Απριλίου, ως μια κοινή εκδήλωση ενημέρωσης, συζήτησης και δράσης για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των ασθενών στην Ευρώπη. Η εκδήλωση αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να τονισθεί ότι οι ασθενείς είναι το κέντρο των πολιτικών υγείας.

Η νέα Οδηγία για τα Δικαιώματα των Ασθενών στη Διασυνοριακή Περίθαλψη, που ψηφίσθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντικός σταθμός για προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αριθμός των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπούνται οι απόψεις των πολιτών στις Ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας και προωθούνται πρωτοβουλίες στο τομέα αυτό.

Για το λόγο αυτό στις 11 και 12 Απριλίου η ΑCN διοργανώνει στις Βρυξέλλες την Ευρωπαϊκή Διημερίδα της 5ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Δικαιωμάτων των Ασθενών για να συζητήσουν οι  φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό πολιτικών και στη παροχή υπηρεσιών υγείας, οι πολίτες και οι οργανώσεις ασθενών τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας.

Η φετινή εκδήλωση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημόσιας Υγείας 2008-2013 «Μαζί για την Υγεία» με συμμετοχή του Επιτρόπου Dalli.

H εκδήλωση στοχεύει στη:

  • Ενημέρωση και ακριβή γνώση των πραγματικών συνθηκών γύρω από τα δικαιώματα των ασθενών σε κάθε χώρα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με την παρουσίαση του τελικού κειμένου της έρευνας “Assessing Patients’ Rights in Europe  για την αξιολόγηση της τήρησης των δικαιωμάτων των ασθενών σε 21 χώρες.
  • Παρουσίαση συγκεκριμένων δράσεων και καλών πρακτικών πολιτών και οργανώσεων ασθενών στο τομέα των πολιτικών υγείας που μπορούν να υιοθετηθούν εύκολα.
  • Προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων που μπορούν να υιοθετήσει κάθε ομάδα εμπλεκομένων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
  • Εξοικείωση των πολιτών και των οργανώσεων ασθενών με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας
  • Δημιουργία ισχυρού δικτύου που θα συνεχίσει να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών και τη διάχυσης της ενημέρωσης για τα δικαιώματα των ασθενών σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να καθορισθεί ένας οδικός χάρτης (roadmap) δράσεων 2011-2012 που θα θέσουν τον πολίτη στο κέντρο της Ευρωπαϊκής πολιτικής υγείας μέχρι την επόμενη Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών. Η Διημερίδα θα χρησιμεύσει ως πηγή πληροφόρησης για την διάδοση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών που θα παρουσιασθούν.

Το τρίμηνο 18 Απριλίου–18 Ιουνίου θα είναι το διάστημα ανάπτυξης των δράσεων σε εθνικό επίπεδο για την ευρεία διάδοση των εργαλείων εμψύχωσης και ενημέρωσης των οργανώσεων πολιτών στο τομέα υγείας, δίνοντας την ευκαιρία να ανοίξει η συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στο τομέα υγείας και να υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις.

 Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες Ευρωπαϊκές χώρες που κατήρτισε νομοθεσία για τη προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών με το άρθρο 47 του Ν. 2071/92. Ομως για πόσο καιρό τα δικαιώματα αυτά θα εξακολουθούν να ισχύουν κάτω από την πίεση της οικονομικής κρίσης και τις δραστικές περικοπές χρηματοδότησης της υγείας; Η υγεία και η παιδεία είναι οι πρώτοι τομείς που υφίστανται περικοπές, σε όλες σχεδόν τις χώρες που βρίσκονται σε οικονομική κρίση. Μόνον όταν οι ενεργοί πολίτες και οι οργανώσεις ασθενών γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ενημερώνονται για τις πολιτικές υγείας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούν  να τα υπερασπισθούν με επιχειρήματα. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε οι πολίτες και οι οργανώσεις τους, θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να ενημερώνονται για τα θέματα υγείας.

Η υγεία μας αφορά όλους και όχι μόνον τους ασθενείς.

 

Σχετικά άρθρα:

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών

Περί υγείας, κόστους ιατρικής περίθαλψης και άλλων τινων….

Oυρά αξημέρωτα: Η επικοινωνία ασφαλισμένων με το ΙΚΑ με την χρήση της παλαιότερης τεχνολογίας επικοινωνίας – Queueing at dawn: Arranging medical appointments with the oldest ICT technology

Mαζί μπορούμε περισσότερα…Aραγε είμαστε έτοιμοι γι’αυτό; – Τogether we can achieve more…Are we ready for it?

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The Blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Brain Science, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Corporate Rebels United

Movement to unite corporate rebels worldwide to ensure that true change happens virally

STweM

Healthcare is getting better

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

Health and Social Care

Research and policy analysis in health and social care

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

social for the people

Social media training and advice

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

Αρέσει σε %d bloggers: