Στα ύψη η αντιδικία για τα QALY-The QUALY Controversy


English Translation at the end of the Greek Text

1-s2.0-S0895435607000868-gr1Ενώ στην Αθήνα συζητείται η δυνατότητα εφαρμογής του Αγγλικού συστήματος Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ) μέχρι το φθινόπωρο, την βάση του οποίου αποτελούν τα QUALY = Quality Adjusted Life Years, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου παρουσιάσθηκαν στις Βρυξέλλες τα αποτελέσματα του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ενωση εργου FP7  ECHOUTCOME.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα QALY θα πρέπει να αντικατασταθούν από ένα πιό ευέλικτο κατά περίπτωση σύστημα, π.χ. χρησιμοποιώντας μετρήσεις κόστους-οφέλους ως προς την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου για την επίτευξη πρόληψης μιας υποτροπής ή ύφεσης.

Tι σημαίνει όμως αυτή η περίεργη λέξη;  Αντιγράφω από το Γλωσσαρι Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ) τι σημαίνει ο όρος αυτός. Ο όρος QUALY εκφράζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται από το National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) στην Αγγλία για την έγκριση θεραπειών στο σύστημα υγείας. O ίδιος τρόπος χρησιμοποιείται και στις ΗΠΑ, Καναδα και Αυστραλία.

QUALITY-ADJUSTED LIFE YEAR (ποιοτικό σταθμισμένο έτος ζωής). Μια μέτρηση της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, στην οποία τα οφέλη, με βάση τη διάρκεια ζωής, προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν την ποιότητα ζωής. Για παράδειγμα, κάθε έτος ζωής με φυσιολογική δραστηριότητα που κερδίζεται ως αποτέλεσμα μιας θεραπείας, αξιολογείται υψηλότερα από ένα έτος ζωής με μειωμένη ποιότητα ζωής (όπως με υπερβολικό πόνο ή με παραμονή σε νοσοκομείο). Συχνά υπολογίζεται με βάση της δυνατότητας ενός ατόμου να πραγματοποιεί τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, την απουσία πόνου και την ψυχική διαταραχή. Οι ασθενείς ή παρατηρητές με γνώση του αντικειμένου, αξιολογούν αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις, δίνοντάς τους βαθμολογία.

Το έργο ECHOUTCOME , είναι μια Ευρωπαϊκή ερευνητική πλατφόρμα, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα FP7  στην οποία συμμετέχουν εταίροι από 4 χώρες:

 • Data Mining International (Switzerland)
 • the University of Bocconi (Italy)
 • the Université Libre de Bruxelles (Belgium)
 • the French Society of Health Economics (SFES)
 • Cyklad Group (France)
 • Lyon Ingénierie Projets
 • Claude Bernard University (France).

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη των Ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας , προκειμένου να αξιολογήσει τα κριτήρια λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των εθνικών αναγκών και προσδοκιών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά  τα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης και τα αποτελέσματα αναλύσεων κόστους-οφέλους.

image007Τα QALYs στηρίζουν πολλές  αποφάσεις απόδοσης ιατρικών δαπανών του NICE  και άλλων φορέων αξιολόγησης ιατρικής τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο, όπως αυτοί  του Καναδά και της Αυστραλίας. Εν τω μεταξύ, φορείς αξιολόγησης ιατρικής τεχνολογίας (HTA​​) σε άλλες χώρες – ιδιαίτερα η Γερμανία – έχουν απορρίψει τη μέτρηση αυτή.

Το αποτέλεσμα της μέτρησης συχνά οδηγεί στον αποκλεισμό από το NHS θεραπειών που είτε κοστίζουν «πολύ» ή δεν προσφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι ασθενείς δεν συμφωνούν βέβαια με τον αποκλεισμό θεραπειών που έχουν ανάγκη…Στή χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη οργανισμός ιατρικής τεχνολογίας για τα φάρμακα, αλλά σε πρόσφατα συνέδρια ακούσθηκε ότι σχεδιάζεται.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να τα διαβάσει κάποιος αναλυτικά , αλλά οι παρουσιάσεις της ημερίδας HEALTH OUTCOMES IN EUROPE: THE QALY CONTROVERSY δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη στην ιστοσελίδα του ECHOUTCOME.  Η έρευνα είχε μεγάλη κάλυψη ιδιαίτερα στον online τύπο (βλ. σχετικό άρθρο PMLIVE).

Γεγονός είναι πάντως ότι οι ερευνητές δήλωσαν ρητώς ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρίν προβούν σε σύσταση για την υιοθέτηση των QALY στις κατευθυντήριες οδηγίες για την Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ευρήματα του ΕCHOUTPUT και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις κόστους οφέλους αντί των QALY.

The findings of this project testing the validity of the QALYoutcome measure should be considered by European member states before recommending such approach in Health Technology Assessment guidelines. More robust alternative cost-effectiveness approaches expressed in costs per epidemiological or clinical outcomes should be used instead of QALY, which lead to inconsistent and divergent results.

11FF1Το θέμα δεν θεωρείται ότι έληξε. Το NICE απάντησε στους ερευνητές ότι η ακρίβεια των μεθόδων QALΥ δενείναι τέλεια αλλά ότι βασίζεται σε στιβαρή έρευνα και ότι είναι η καλίτερη που διαθέτουν. Παρενέβη και η ΑΒΡΙ η Βρεττανική φαρμακοβιομηχανία που παρατήρησε ότι τα QALY χρησιμοποιούνται για να στερήσουν στους ασθενείς τη πρόσβαση σε φάρμακα και θεραπείες που χρειάζονται.. Φαίνεται ότι διαμάχη θα κρατήσει αρκετό καιρό…

“Economists will argue about the precision of the QALY methods and it’s not perfect,” he acknowledged. “But it’s based on solid research and uses a way of measuring how quality of life changes when using different treatments which is the best we have available.”

Σχετικά:

Τί είναι η Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας (ΑΙΤ); Γιατί να με ενδιαφέρει;

English Translation

While in Athens healthcare policy makers and health economists discuss about the possibility to establish until autumn an HTA body based  on   the British Health Technology Assessment  (HTA), which uses the QUALY = Quality Adjusted Life Years method, on Friday, Jan. 25, in Brussels researchers presented the results of the ECHOUTCOME, an FP7 project, financed by the European Union

According to the results of the project, the researchers stated that the QALY should be replaced by a more flexible on a case by case method e.g. using measures of cost-benefit analysis of the effectiveness of a drug to achieve the prevention of a relapse or remission.

What does this strange word mean after all? I copy the meaning from the Glossary of  Health Technology Assessment (HTA). The term QUALY refers to the method used by the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in UK for approving treatments in the health system. The same method is used in USA, Canada and Australia.

QUALITY-ADJUSTED LIFE YEAR – A measure of the state of health of a person or group of people in which the benefits, in terms of length of life, are adjusted to reflect the quality of life. That is, a year of active normal life gained as the result of a treatment is rated higher than a year of living with reduced quality (such as being in extreme pain or being in hospital). It is often measured in terms of the level of a person’s ability to perform activities of daily living, their freedom from pain and mental disturbance. The patients, or observers with knowledge inthe area, rate these various states by giving them scores.(year weighted quality of life). A measure of health status of a person or group of persons to which the benefits, based on the life, adjusted to reflect the quality of life. For example, each year of life with normal activity gained as a result of treatment, evaluated higher than one year of life with reduced quality of life (as with excessive pain or hospitalization). Often calculated based on a person’s ability to perform activities of daily living, absence of pain and mental disorder. Patients or observers with knowledge of the subject, assess these different situations, giving them scores.

The project ECHOUTCOME, a European research platform, funded by the FP7 program  is a consortium  of partners from 4 countries:    Data Mining International (Switzerland)

 •     the University of Bocconi (Italy)
 •     the Université Libre de Bruxelles (Belgium)
 •     the French Society of Health Economics (SFES)
 •     Cyklad Group (France)
 •     Lyon Ingénierie Projets
 •     Claude Bernard University (France).

The general objective of this consortium is to study European health systems in order to assess decision making criteria in the frame of national needs and expectations across member states concerning healthcare outcomes and cost-benefit analyses.

QALYs support many reimbursement decisions of NICE  and of other medical technology assessment bodies around the world, as those of Canada and Australia. Meanwhile, health technology assessment bodies (HTA) in other countries – particularly in  Germany – have rejected this metric.

The metric result often leads to exclusion from the NHS of treatments costing either «too» much or  not offering  satisfactory results. Patients certainly do not agree with the exclusion of treatments they need … In our country there is still no health technology assessment body for medicines, but in recent conferences it was mentioned that it is planned.

The research results can be read in detail, but the presentations of the workshop HEALTH OUTCOMES IN EUROPE: THE QALY CONTROVERSY have not yet been posted on the website of ECHOUTCOME. The results of the research received extensive coverage online form (see related article PMLIVE).

The fact is  that the researchers explicitly stated that EU Member States, before making recommendations for the adoption of the QALY in the guidelines for Health Technology Assessment, should take into account the findings of ECHOUTPUT and that they should use other alternative cost-benefit approaches rather than QALY.

The findings of this project testing the validity of the QALYoutcome measure should be considered by European member states before recommending such approach in Health Technology Assessment guidelines. More robust alternative cost-effectiveness approaches expressed in costs per epidemiological or clinical outcomes should be used instead of QALY, which lead to inconsistent and divergent results.

The issue is not considered as solved.  NICE responded to the researchers that the accuracy of the QALY method is not perfect but it is based on solid research and that it is the best available. ABPI intervened and the British pharmaceutical industry remarked that the QALY is used to deny patients’ access to necessary medicines  and treatments .. It seems that the controversy will last for a long time …

«Economists will argue about the precision of the QALY methods and it’s not perfect,» he acknowledged. «But it’s based on solid research and uses a way of measuring how quality of life changes when using different treatments which is the best we have available.»

Related:

 What is Health Technology Assessment? Why I should be interested in it

Comments
2 Σχόλια to “Στα ύψη η αντιδικία για τα QALY-The QUALY Controversy”
 1. Καίτη για τις φαρμακευτικές μπορώ να καταλάβω πως αποτελεί σημαντικό θέμα, αλλά για τους ερευνητές δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Θα κάνω και μια ερώτηση εδώ πάνω, σίγουρα θα έχουν να δώσουν σημαντικό feedback στο θέμα.

  Το cost benefit έχω την αίσθηση πως είναι εξαιρετικά απλουστευτικό και αποτελεί ακόμα λιγότερο αξιόπιστο εργαλείο. Με το Affordable Care Act, τη θεωρία value based healthcare στην Αμερική, και με την πιθανότητα το HTA να αποτελέσει δυναμικότερο εργαλείο πέρα του Ατλαντικού, υποθέτω πως το θέμα QALY ή cost benefit analysis αποτελεί τόσο σημαντικό debate. Με το cost effectiveness ως ένα σημείο ή με flexible QALY’s (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19738253), αλλά με το cost benefit δεν νομίζω.

  Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το HTA στο τέλος της ημέρας είναι εργαλείο για το policy desicion making. Στο τελευταίο κομμάτι, το να λέμε πως ένα εργαλείο δεν είναι απολύτως αξιόπιστο (επιστημονικά) δεν λέει τίποτα αν δεν υπάρχει κάτι πιο αξιόπιστο (επιστημονικά) για να το αντικαταστήσει (στη λήψη απολύτως κρίσιμων και σοβαρών αποφάσεων).

  Ενδιαφέροντα άρθρα για διάβασμα (Στα related citations υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία στο θέμα):
  http://bmb.oxfordjournals.org/content/101/1/17.long
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22331197
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23244815

  Μου αρέσει!

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να τα διαβάσει κάποιος αναλυτικά, αλλά οι παρουσιάσεις τηςημερίδας HEALTH OUTCOMES IN EUROPE: THE QALY CONTROVERSY δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη στην ιστοσελίδα του ECHOUTCOME. Η έρευνα είχε μεγάλη κάλυψη ιδιαίτερα στον online τύπο. […]

  Μου αρέσει!Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

One Health of a Life

Bringing patient realities to medical & health research

Conference Blog

44th Annual Conference of the Society for Academic Primary Care • July 2015 • University of Oxford

EAPC Blog

The blog of the European Association for Palliative Care

Minimally Disruptive Medicine

Effective care that fits!

Gray Connections

Perspectives on Lung Cancer, Research Advocacy, and Other Stuff

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Patients Included

charter archive

Health Care Social Media

Monitoring The Pulse Of Health Care Social Media

CancerGeek

Challenging the Status Quo in Healthcare and Industry

hcldr

Healthcare Leadership Blog #hcldr

TechCrunch

Startup and Technology News

@ZGJR Blog

My views and finds on Innovation & Futurism in Healthcare and Exponential Medicine

joe rojas-burke

science writer

Αρέσει σε %d bloggers: